* Arbeta för att negativa miljöeffekter av vår produktion undviks.
* Tillämpa livscykeltänkande i alla aktiviteter så att trycksakernas miljöpåverkan blir så liten som möjligt.
* Iaktta kundernas önskemål och informera om hur man gör bra miljöval för en hållbar utveckling.
* Hushålla med råvaror och energi.
* Följa krav i miljölagar och andra föreskrifter.
* Utbilda och uppmuntra alla medarbetare till att aktivt delta i arbetet med miljöförbättringar.
* Bevaka den tekniska utvecklingen för att vid investeringar uppnå miljömässigt goda lösningar.
* Kontinuerligt bevaka miljöarbetet hos viktiga leverantörer.